+ 421 905 222 533

car rental

service

Podmienky pouzivania

Spoločnosť prenajateauta.sk s.r.o., so sídlom Medvedzie 235, Tvrdošín 027 44, IČO: 53 332 806, IČ DPH: SK2121340848 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 75719/L (ďalej len „Prenajímateľ“) podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) oznamuje dotknutým osobám nasledovné informácie v súvislosti so spracúvaním osobných údajov.

1. Prenajímateľ je na základe uzatváraného / uzatvoreného zmluvného vzťahu oprávnený spracúvať údaje a osobné údaje podnikateľa alebo fyzickej osoby - jednotlivca, ktoré vstupujú / vstúpili s Prenajímateľom do zmluvného vzťahu (ďalej len "Nájomca"):

Spracovávajú sa nasledovné údaje:

-Nájomcu - právnickej osoby / fyzickej osoby - podnikateľa: obchodné meno a sídlo, miesto podnikania, mená, trvalé bydliská, rodné čísla, dátumy narodenia, čísla OP členov štatutárnych orgánov, osôb oprávnených konať v mene Nájomcu tzv. splnomocnených osôb, IČO, DIČ, IČ DPH, kontaktné údaje (kontaktné adresy, telefónne a faxové čísla, emailové adresy), údaje o platbe (údaje o bankovom účte, údaje o platobnej /kreditnej karte a ostatné údaje o platobnom styku), čísla vernostných kariet, vlastnoručný podpis, odtlačok pečiatky. údaje

-Nájomcu - fyzickej osoby: meno a priezvisko, adresa, kontaktné údaje (mobilné číslo, e-mailová adresa), čísla vernostných kariet, dátum narodenia, údaje občianskom a o vodičskom preukaze a/alebo cestovnom pase, údaje o platbe ( platobnej /kreditnej karte a ostatné údaje o platobnom styku), informácie o používaní prenajatého vozidla, vlastnoručný podpis.

2. Prenajímateľ je na základe osobitného súhlasu oprávnený spracúvať:

fotokópie úradných dokladov fyzických osôb a/alebo iným spôsobom elektronicky vyhotovené a zaznamenané kópie a opisy úradných dokladov (skenovanie dokladov, overenie pravosti dokladov, ktoré sú ukladané na elektronických médiách a pod.), za predpokladu, že Prenajímateľ, v odôvodnených prípadoch, takéto kópie úradných dokladov požaduje od dotknutej osoby,
V prípade že prenajaté vozidlo bude viesť niekto iný ako Nájomca (ďalej len "Vodič"). Na základe zmluvných dojednaní s Prenajímateľom je Nájomca povinný poskytnúť osobné údaje Vodičov, pričom Nájomca je oprávnený poskytnúť osobné údaje Vodiča výlučne na základe primeraného právneho základu. Ak Nájomca nedisponuje súhlasom, resp. iným oprávnením (napr. § 10 ods. 3 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov) nie je oprávnený Prenajímateľovi poskytnúť osobné údaje Vodiča. Ak poskytuje osobné údaje priamo Vodič, Prenajímateľ pred ich poskytnutím požiada Vodiča o udelenie osobitného súhlasu so spracúvaním jeho osobných údajov v informačnom systéme Prenajímateľa.
Súhlas je dotknutou osobou udeľovaný slobodne a dobrovoľne a je ho možné kedykoľvek odvolať formou písomnej žiadosti adresovanej na sídlo Prenajímateľa. Dotknutá osoba môže poskytnúť len pravdivé, správne a úplné osobné údaje. Za nepravdivosť, neúplnosť a neaktuálnosť osobných údajov zodpovedá dotknutá osoba. Každá dotknutá osoba má právo na informácie, opis a opravu / aktualizáciu svojich osobných údajov spracúvaných Prenajímateľom.

3. GPS monitorovanie: Prenajímateľ je na základe

- § 10 ods. 3 písm. g) Zákona o ochrane osobných údajov oprávnený spracúvať informácie o výskyte prenajatého motorového vozidla vedeného Vodičom,

- § 10 ods. 3 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov oprávnený spracúvať informácie o výskyte prenajatého motorového vozidla vedeného Nájomcom získané prevádzkou monitorovacieho zariadenia, ak je ním vozidlo vybavené. K spracúvaniu osobných údajov (vyplývajúcich zo získaných informácií o výskyte vozidla) dochádza len v prípade, ak je Prenajímateľ schopný identifikovať fyzickú osobu používajúcu vozidlo a vozidlo je vybavené monitorovacím zariadením. V tomto prípade budú spracúvané osobné údaje v rozsahu získaných GPS informácií o výskyte vozidla a z toho odvoditeľných charakteristík dotknutej osoby.

4. Prenajímateľ bude osobné údaje špecifikované v bode 1 a 2 spracúvať výlučne za účelom zavedenia predzmluvných vzťahov (najmä rezervácia, poskytnutie údajov na prípravu zmluvy); uzavretia a plnenia Zmluvy, jej zmeny alebo ukončenia; fakturácie, evidencie a vymáhania pohľadávok; riešenia poistných a škodových udalostí. Prenajímateľ bude osobné údaje špecifikované v bode 3 spracúvať výlučne za účelom ochrany práv a právom chránených záujmov a to predovšetkým za účelom ochrany majetku a finančných záujmov Prenajímateľa.

5. Vyššie uvedené údaje osôb a informácie o osobách, ktoré majú alebo môžu mať rozsah osobných údajov, Prenajímateľ v prípade nutnosti sprístupňuje a/alebo poskytuje len súdom, orgánom činným v trestnom konaní a poisťovniam (na základe osobitných zákonov) a to predovšetkým z dôvodu poskytovania súčinnosti za účelom ochrany právom chránených záujmov Prenajímateľa a dotknutých osôb. Prenajímateľ bude spracúvať údaje prostredníctvom vlastných oprávnených osôb, prípadne prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení na základe zmluvy uzavretej s Prenajímateľom spracúvať osobné údaje v jeho mene. Aktuálny zoznam sprostredkovateľov si môžete emailom vyžiadať na adrese info@prenajateauta.sk.

6. Prenajímateľom spracúvané osobné údaje v rozsahu údajov uvedených v Zmluve o prenájme šifrovane uložené na serveroch spoločnosti Google LLC („Google“), so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké. Tlačená forma údajov je uchovávaná v uzamknutých priestoroch spoločnosti Prenajímateľa. Prenajímateľ je v zmysle platných právnych predpisov povinný archivovať vybranú časť zmluvnej dokumentácie ako účtovný doklad počas 10 rokov od skončenia platnosti zmluvy.

7. Prenajímateľ sa zaväzuje, že zachová mlčanlivosť o údajoch a informáciách, ktoré spracúva. Nevyužije ich pre vlastnú potrebu a bez primeraného právneho základu osoby ich nezverejní, nikomu neposkytne ani nesprístupní. Mlčanlivosť trvá aj po skončení zmluvného vzťahu. Povinnosť mlčanlivosti žiadna z dotknutých strán nemá, ak je to podľa osobitného zákona nevyhnutné na plnenie úloh orgánov činných v trestnom konaní a vo vzťahu k Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pri plnení jeho úloh. Dotknutá fyzická osoba má na základe § 28 Zákona o ochrane osobných údajov právo od Prenajímateľa na základe písomnej žiadosti vyžadovať:

- potvrdenie, či Prenajímateľ spracúva /nespracúva osobné údaje môjho neplnoletého dieťaťa,

- vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu ustanovenom Zákonom o ochrane osobných údajov,

- vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Prenajímateľ získal osobné údaje na spracúvanie,

- vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

- opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

- likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

- likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

- blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.

V prípade uplatnenia práva žiadosťou zaslanou elektronickou poštou alebo faxom, sa táto žiadosť považuje za podanú, ak bude následne doručená Prenajímateľovi aj písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania elektronickou poštou alebo faxom.8. Prenajímateľ prijal a v praxi uplatňuje primerané technické, organizačné a personálne opatrenia na ochranu spracúvaných údajov a informácií v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.